Liste des éléments
 » Argon
 » Azote
 » Bore
 » Brome
 » Etain
 » Fer
 » Fluor
 » Iode
 » Néon
 » Or
 » Plomb
 » Radon
 » Zinc
minéralogie élements Bi Bismuth

Bi - Bismuth - MÉTAL PAUVRE

271.4°
1560°
208.9804
-3
3
5
83
Bi
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
2
8
18
32
18
5
2.02
7.2856
Synthétique
Radioactif
Liquide
Gazeux
Bismuth Diagramme de configuration électronique
Diagramme de configuration électronique

Nom Bismuth
Numéro atomique 83
Masse atomique 208.9804
Symbole Bi
Point de fusion 271.4
Point d'ébullition 1560
Densité 9.807
Période 6
Groupe 15
Découverte 1753 Geoffroy the Younger
Abondance 0.009
Radius 1.6
Electronégativité 2.02
Ionisation 7.2856
Nombre d'isotope 19
Configuration électronqiue [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p3
Etats d'oxydation -3,3,5
Electron par niveau d'énergie 2,8,18,32,18,5

Minéral Dureté Densité Formule
Abramovite Pb2SnInBiS7
Aikinite 2.00 / 2.50 6.10 CuPbBiS3
Aiolosite 3.59 Na2(Na2Bi)(SO4)3Cl
Aleksite 2.50 / 2.50 7.00 PbBi2Te2S2
Ángelaite Cu2AgPbBiS4
Annivite Cu10(Fe,Zn)2Bi4S13
Aramayoite 2.50 / 2.50 5.60 Ag3Sb2(Bi,Sb)S6
Arcubisite Ag6CuBiS4
Argesite 2.84 (NH4)7Bi3Cl16
Arsenohauchecornite 5.50 / 5.50 6.35 Ni18Bi3AsS16
Arsenowaylandite 4.00 / 5.00 BiAl3(AsO4)2(OH)6
Aschamalmite 3.50 / 3.50 7.27 Pb6-3xBi2+xS9
Asselbornite 3.00 / 3.00 Pb(UO2)4(BiO)3(AsO4)2(OH)7·4H2O
Atelestite 4.50 / 5.00 6.82 Bi2O(AsO4)(OH)
Atlasovite 2.00 / 2.50 4.20 Cu2+6Fe3+Bi3+O4(SO4)5·KCl
Babkinite 2.00 / 2.00 8.09 Pb2Bi2(S,Se)3
Baksanite 1.50 / 2.00 8.10 Bi6Te2S3
Balicžunicite 5.91 Bi2O(SO4)2
Benjaminite 3.50 / 3.50 6.70 Ag3Bi7S12
Berryite 3.50 / 3.50 6.70 Cu3Ag2Pb3Bi7S16
Beyerite 2.00 / 3.00 6.56 CaBi2O2(CO3)2
Bismite 4.00 / 5.00 8.50 Bi2O3
Bismoclite 2.00 / 2.50 7.72 BiOCl
Bismuth 2.00 / 2.50 9.70 Bi
Bismuthinite 2.00 / 2.00 6.80 Bi2S3
Bismutite 4.00 / 4.00 7.00 Bi2O2(CO3)
Bismutocolumbite 5.50 / 5.50 7.56 BiNbO4
Bismutoferrite 6.00 / 6.00 4.47 Fe3+2Bi(SiO4)2(OH)
Bismutohauchecornite 5.50 / 5.50 6.00 Ni9Bi2S8
Bismutomicrolite 5.00 / 5.00 6.83 (Bi,Ca)2Ta2(O,OH)7
Bismutopyrochlore 5.00 / 5.00 4.97 (Bi,U,Ca,Pb)1+xNb2O6(OH)·nH2O
Bismutostibiconite 4.00 / 5.00 7.38 (Bi3+,Fe3+)2Sb5+2O7
Bismutotantalite 5.00 / 5.00 8.51 BiTaO4
Bleasdaleite 2.00 / 2.00 Ca2Cu5(Bi,Cu)(PO4)4(H2O,OH,Cl)13
Bohdanowiczite 3.00 / 3.00 7.87 AgBiSe2
Borodaevite 3.50 / 3.50 7.90 Ag4.83Fe0.21Pb0.45(Bi,Sb)8.84S16
Bouazzerite 2.81 Bi6(Mg,Co)11Fe14(AsO4)18O12(OH)4·86H2O
Brendelite 4.50 / 4.50 6.83 (Bi,Pb)2(Fe3+,Fe2+)O2(OH)PO4
Buckhornite 2.50 / 2.50 8.00 (Pb2BiS3)(AuTe2)
Campostriniite 3.87 (Bi2.5Na0.5)(NH4)2Na2(SO4)6·H2O
Cannizzarite 2.50 / 2.50 6.70 Pb8Bi10S23
Cannonite 4.00 / 4.00 6.52 Bi2O(SO4)(OH)2
Changchengite 3.50 / 3.50 11.96 IrBiS
Chekhovichite 4.00 / 4.00 6.88 Bi3+2Te4+4O11
Chiluite 3.00 / 3.00 3.65 Bi3Te6+Mo6+O10.5
Chrombismite 3.00 / 3.50 9.80 Bi16CrO27
Ciriottiite Cu4Pb19(Sb,As,Bi)22(As2)S56
Clino-oscarkempffite Ag15Pb6Sb21Bi18S72
Clinobisvanite 6.95 BiVO4
Cobaltneustädtelite 4.50 / 4.50 5.81 Bi2Fe3+(Co,Fe3+)(AsO4)2(O,OH)4
Cosalite 2.50 / 3.00 6.40 Pb2Bi2S5
Crerarite 3.00 / 3.00 7.00 (Pt,Pb)Bi3(S,Se)4-x (x= 0.4-0.8)
Cuprobismutite 6.47 Cu8AgBi13S24
Cupromakopavonite Cu8Ag3Pb4Bi19S38
Cupromakovickyite 4.00 / 4.50 6.78 Cu4AgPb2Bi9S18
Cuproneyite 3.00 / 3.00 7.11 Cu7Pb27Bi25S68
Cupropavonite 2.00 / 2.00 7.00 Cu0.9Ag0.5Pb0.6Bi2.5S5
Dantopaite 3.50 / 3.50 6.74 Ag5Bi13S22
Daubréeite 2.00 / 2.50 6.50 BiO(OH)
Demicheleite-(Br) BiSBr
Demicheleite-(Cl) BiSCl
Demicheleite-(I) BiSI
Dreyerite 2.00 / 3.00 6.25 BiVO4
Dukeite 3.00 / 4.00 7.17 Bi3+24Cr6+8O57(OH)6·3H2O
Eclarite 3.00 / 3.50 6.85 (Cu,Fe)Pb9Bi12S28
Eldragónite 3.50 / 3.50 Cu6BiSe4(Se2)
Emilite 3.50 / 4.00 7.02 Cu10.7Pb10.7Bi21.3S48
Emplectite 2.00 / 2.00 6.30 CuBiS2
Erzwiesite Ag8Pb12Bi16S40
Eskimoite 4.00 / 4.00 7.10 Ag7Pb10Bi15S36
Eulytine 4.50 / 4.50 6.76 Bi4(SiO4)3
Favreauite 3.00 / 3.00 4.85 PbBiCu6O4(SeO3)4(OH)·H2O
Felbertalite 3.50 / 4.00 6.88 Cu2Pb6Bi8S19
Fluornatromicrolite 5.00 / 5.00 6.49 (Na1.5Bi0.5)Ta2O6F
Francisite 3.00 / 4.00 5.00 Cu3Bi(Se4+O3)2O2Cl
Friedrichite 4.00 / 4.00 6.98 Cu5Pb5Bi7S18
Froodite 2.50 / 2.50 12.50 PdBi2
Galenobismutite 2.50 / 3.00 6.90 PbBi2S4
Gananite 3.50 / 3.50 8.00 BiF3
Garavellite 4.00 / 4.00 5.64 FeSbBiS4
Gelosaite 3.00 / 3.00 5.11 BiMo6+(2-5x)Mo5+6xO7(OH)·H2O (0=x=0.4)
Geversite 4.50 / 5.00 10.97 PtSb2
Giessenite 2.50 / 2.50 7.45 (Cu,Fe)2Pb26.4(Bi,Sb)19.6S57
Gladite 2.50 / 3.00 6.96 CuPbBi5S9
Gratianite MnBi2S4
Grumiplucite 7.02 HgBi2S4
Grundmannite 2.00 / 2.50 6.58 CuBiSe2
Guanajuatite 2.50 / 3.50 6.25 Bi2Se3
Gustavite 3.50 / 3.50 7.01 AgPbBi3S6
Hammarite 3.00 / 4.00 6.73 Cu2Pb2Bi4S9
Hansblockite 2.00 / 2.50 (Cu,Hg)(Bi,Pb)Se2
Hauchecornite 5.00 / 5.00 6.36 Ni9BiSbS8
Hechtsbergite 4.50 / 4.50 6.87 Bi2O(VO4)(OH)
Hedleyite 2.00 / 2.00 8.91 Bi7Te3
Heyrovskýite 3.50 / 4.00 7.11 Pb6Bi2S9
Hodrušite 4.00 / 5.00 6.45 Cu4Bi6S11
Ikunolite 2.00 / 2.00 7.80 Bi4S3
Ingodite 2.50 / 2.50 7.00 Bi2TeS
Insizwaite 5.00 / 5.50 12.80 PtBi2